Sammenslutningen af Danske Småøer
topbanner1.jpg

Dokumenter

Referat fra fælles seminar for bestyrelserne i SaDS og LAG Småøerne

Den 28.-29 januar 2018 mødtes bestyrelserne for Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG-småøerne på Strynø for at udvikle ideer til det kommende års foreningsarbejde. Her tog de 18 deltagere fat om emnerne: Bosætning, Ø-foreningsarbejde og Erhvervsudvikling. Deltagerene fik et "kik ind i virkeligheden” af nytilflyttede og erhvervsdrivende strynboere, der var inviteret til at besvare spørgsmål fra bestyrelserne.
Læs referat fra mødet her: Fælles møde 180128_notat_referat.pdf

Rapport om bosætning på småøerne

Sociologistuderende ved Aalborg Universitet Jens Westerskov Andersen har i løbet af sit praktikophold hos Sammenslutningen af Danske Småøer i foråret 2017 beskæftiget sig med bosætningsarbejdet på småøerne, og undersøgt de forskellige former det finder sted på. Læs hans rapport her: SaDS_Bosætningsundersøgelsen.pdf

 

Formandens beretning 2017

Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer blev afholdt den 19.- 21. maj 2017 på Avernakø.

Formandens beretning kan læses her: Formandens beretning 2016-17.pdf

Sekretariates beretning: Sekretariatets_beretning_2016-17.pdf

Referat fra Generalforsamlingen kan læses her: Referat_fra_GF_2017.pdf

  

Formandens beretning 2016

Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer blev afholdt på Venø den 20.- 22. maj 2016.

Formandens beretning kan læses her: Formandens_Beretning_2015-16.pdf

Sekretariates beretning: Sekretariatets_beretning_2016.pdf

Referat fra Generalforsamlingen kan læses her:Referat_af_GF2016.pdf

 

Formandens beretning 2015

Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer blev afholdt på Bjørnø den 29.-30. maj 2015.

Formandens beretning kan læses her: Formandens_Beretning_2014-15.pdf

Sekretariates beretning:Sekretariatets_beretning_2015.pdf

Referat fra Generalforsamlingen kan læses her:Referat_af_GF2015.pdf

Gæster på småøerne - hvad synes de?

I 2013 og 2014 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på småøerne. Hvor tilfredse er de med deres besøg? Hvad efterspørger de? Og hvem er den ”typiske gæst til småøerne”? Læs raporten her: Rapport_ferie_paa_27_danske_smaaoer2015.pdf

NEXT STOP - the small islands.

Danske, svenske og finske småøer har i marts 2015 afsluttet et fælles projekt om jobskabelse og bosætning på småøerne. Læs om udfordringer, analyser og erfaringer her: NEXT STOP

Formandens beretning 2014

Årets  generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer blev afholdt på Strynø den 24.-25. maj 2014. Formandens beretning kan læses her: Beretning_2014.pdf .

Sekretariates beretning: Sekretariatets_beretning_2014.pdf

Referat fra Generalforsamlingen kan læses her: Referat_af_GF2014.pdf

Formandens beretning 2013

Årets  generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer blev afholdt på Orø den 2.-3. juni 2013. Formandens beretning kan læses her: Beretning_2013.pdf .

Sekretariates beretning: Sekretariatets_beretning_2013.pdf

Dokumenter fra fiskeriseminar i april 2013

I forlængelse af fiskeriseminaret den 11. arpil 2013 skrev dorthe Winther til Fødevareminister Mette Gjerskov. Se henvendelsen her: Brev_Mette_Gjerskov_-__fiskere.doc.pdf

Mette Gjerskov har svaret følgende: Svar_fra_Mette_Gjerskov.pdf

Idéoplæg til erhvervs- og beskæftigelsespolitik

På årets generalforsmaling 2012 blev følgende punkt vedtaget: at erhvervs- og beskæftigelsespolitik er et højtprioriteret arbejdsområde for Sammenslutningen af Danske Småøer. forlsaget blev fulgt af et idéoplæg som kan læses her: 6.d.Idoplg.pdf

Formandens beretning 2012

Den 38. generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer blev afholdt på Agersø den 2.-3. juni 2012. Formandens beretning kan læses her: Beretning_2012.pdf og sekretariatets beretning kan læses her: Sekretariatets_beretning_2012.pdf og et referat af Generalforsamlingen findes her:Referat_af_GF2012.pdf

Formandens beretning 2011

Sammenslutningen af Danske Småøer afholdt i maj 2011 sin 37. generalforsamling på Lyø. Her kan formandens beretning læses: Formandsberetning2011 (Pdf-fil)

Høringssvar til sydfynsk nationalpark

H_RINGSSVAR_nationalpark (Pdf-fil)

Konference for kommuner med småøer

Den 31. januar, 2011, afholdtes konference i Odense for kommuner med øer. Her kan downloades de dias, der blev vist.
Introduktion til Sammenslutningen af Danske Småøer v. Dorthe Winther, formand: Historik (Pdf-fil)
Et overblik over øernes forskellighed og demografi v. Claus Jensen, sekretariatsleder: Overblik (Pdf-fil)
Om Slagelse Kommunes ø-politik v. Lis Tribler, Borgmester: Tribler (Pdf-fil)
Om Indenrigs- og Sundhedsministeriets færgerapport v. Dorthe Winther, formand: Færgerapport (Pdf-fil)
Om færgesamarbejde v. Søren Adsersen, formand for Småøernes Færgeselskaber:
Færgeselskaber (Pdf-fil)
Deltagerliste med mailadresser: Deltagerliste3101 (Pdf-fil)

Folketingshøring om småøernes fremtid 2009

I foråret 2009 afholdtes en høring om småøernes fremtid. Det officelle referat kan læses her: Høring om øernes fremtid (Pdf-fil)

Holdningsnotat om færgedrift

Sammenslutningen af Danske Småøers brev til minister, relevante folketingsudvalg, samt 19 kommuner.

Til
Velfærdsminister Karen Jespersen
Folketingets Kommunaludvalg
Folketingets Økontaktudvalg
19 kommuner med øer
Kommunernes Landsforening

Sejerø d. 2. september, 2008

Vedr. tilskud til kommuner med øer

Vi er af den opfattelse, at der både i de politiske partier og befolkningen, generelt, er enighed om, at et Danmark uden helårssamfund på de små øer vil være et fattigere Danmark. Og forudsætningen for at de små øer bebos er, slet og ret, en fornuftig færgeservice til en overkommelig pris. Og for at det kan lade sig gøre, er det bydende nødvendigt, at Staten tager et større økonomisk ansvar.

Den erkendelse er ikke ny og epokegørende. Allerede for 30 år siden erkendte man, at ø-færgerne ikke kunne drives på rene markedsmæssige vilkår. Dengang i 70´erne var det bl.a. en oliekrise og en dygtig sømandsformand, der gjorde færgerne dyrere at drive. Altså er skridtet til så også at give den støtte, der er brug for i dag, ikke så langt. Og situationen i dag er på mange måder lig den i 70´erne. Statens pristalsregulering af den nuværende færgestøtte kan slet ikke kompensere for brændstof-priser på himmelflugt, stigende lønninger og øgede udgifter til vedligehold. Derfor har mange rederier indenfor den sidste tid ikke set anden udvej end at indføre voldsomme takststigninger. Som det kan ses af BILAG 1 er der i mange tilfælde tale om meget betragtelige takstforhøjelser. Og det er især til skade for øernes pendlere, turister og erhvervsdrivende.

Ambitionen med kommunalreformen var at skabe større kommuner med større økonomisk råderum. Det billede tror vi de færreste øboere ser deres kommune som et udtryk for. For øerne ligger som oftest i fattige udkantskommuner, der har andre udfordringer at slås med. Og vi oplever i denne tid skolelukninger, besparelser på sygeplejeområdet, og indskrænkninger i færgeservicen på øerne i kommunernes iver efter at spare. For når der skal findes penge til at få de kommunale budgetter til at hænge sammen, så står øerne først i køen, også selvom kommunerne rent faktisk får tilskud pga. de små øer. Derfor har Folketinget et ansvar for, at kommunerne også får den nødvendige støtte til at drive færger og andre funktioner på øerne. Og helst en øremærket støtte, så pengene i praksis bliver brugt til det de er tiltænkt. Og i den perfekte verden en støtte, der også kan være med til at udvikle færgeservicen. For ligesom det øvrige samfund og dets infrastruktur har ændret sig, så bør det også være muligt at tilpasse færgeservicen moderne behov på øerne, hvis man vil bevare og udvikle ø-samfundene.

Færger er i sagens natur et evigt tema blandt os øboere. I BILAG 2 kan der læses notat om målsætninger for fremtidens færgedrift, som den seneste generalforsamling i vores forening gennemdiskuterede og ser som optimale, hvis øernes udviklingspotentiale skal fastholdes

Med venlig hilsen

Henry Larsen, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
Mastrup, 4592 Sejerø
tlf. 59 59 01 67, mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Informationsmøde og stiftelse af lokal aktionsgruppe

Sammenslutningen af Danske Småøer har taget initiativ til dannelse af Småøernes Aktionsgruppe og borgere med folkeregisteradresse på de 27 medlemsøer har stemmeret på den stiftende generalforsamling. Informationsmøde og generalforsamling foregår d. 10. juni på Hotel Ansgar i Odense. Dagsorden kan ses ved klikke her: http://usmaaoer.endelave.net/images/pdf/Stiftende_generalforsamling.pdf

Småøernes Idékatalog 2007

I marts 2007 var 25 øboere samlet til et idéseminar for at finde og udvikle idéer, som kan styrke livet på småøerne. Det kom der 70 idéer ud af og det er dem, vi præsenterer i dette hæfte.
Download kataloget her: http://usmaaoer.endelave.net/images/pdf/id_katalog2007.pdf

Høringssvar på forslag om ændring af lov om landbrugsejendomme

Som en følge af EF-domstolens afgørelse i en sag om bopælspligt på landbrugsejendome, som den danske stat tabte, så foreslår Fødevareministeriet en lovændring, som vil lempe på bopælspligten på landbrugsejendomme. Sammenslutningen af Danske Småøer har i den forbindelse fremsendt et høringssvar, som kan læses her:
http://usmaaoer.endelave.net/images/pdf/H_ringssvar_bop_lspligt_p__landbrugsejendomme.pdf

Høringssvar til fiskeriprogram

Dette er Sammenslutningen af Danske Småøers høringssvar til bekendtgørelse om fiskeriprogrammet under landdistrktsprogrammet. Klik her for at læse:
http://usmaaoer.endelave.net/images/pdf/H_ringssvar_bekendg_relse_fiskeriprogram.pdf

Høringssvar vedr. aktionsgrupper

Dette er Sammenslutningen af Danske Småøers høringssvar til bekendtgørelse om dannelse af lokale aktionsgrupper. Klik her for at læse:
http://usmaaoer.endelave.net/images/pdf/H_ringssvar_bekendtg_relse_lokale_aktionsgrupper.pdf

Nyhedsbrevs tilmelding

Få tilsendt nyhedsbrev med releavante nyheder. Du kan til en hver tid afmelde og vi videregiver ikke din e-mail.

Navn:
E-mail: